header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Obligatielening

 

4%

 

OBLIGATIELENING

 

HOCKEYCLUB LOSSER

 

TEN BEHOEVE VAN REALISERING KUNSTGRASVELD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inhouds opgave

 

 

 

Samenvatting obligatielening                           pagina           03 - 04

 

Prospectus obligatielening                                 pagina           06 - 12

 

Reglement obligatielening                                 pagina           13 – 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

 

 • Inschrijfformulier Obligatielening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatielening Hockeyclub Losser

 

 

 

Hockeyclub Losser  is al enige jaren actief om te kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld in de Gemeente Losser. Fase 1, de locatie, is midden 2018 afgerond.

 

De locatie is inmiddels 2 jaar met succes in gebruik.

 

Nu is het moment aangebroken dat fase 2 wordt gestart. In fase 2 wordt het unieke plan uitgebreid met de realisatie van een nieuw aan te leggen kunstgrasveld.  Zo’n veld is een must voor de huidige gebruikers en de toekomst van Hockeyclub Losser.

 

 

 

De financiering van de investering in het veld wordt als volgt bijeen gebracht:

 

 • fondsenwerving

 • online webshop (verkopen van vierkante meters en sponsorlokaties)

 • bancaire lening

 • donaties

 • bijdrage van verschillende partijen       

  • Gemeente Losser

  • Rabobank

  • Ketelhuisfonds

 

 

 

Om de lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de verenigingen ook te beperken wordt een obligatielening uitgeschreven. Het streefbedrag is € 50.000 bijeen te brengen door middel van het uitschrijven van obligaties met een waarde van € 50,- per stuk.
Het zou een groot succes zijn indien in totaal 1.000 van deze obligaties uitgereikt worden.

 

 

 

Het kenmerk van een obligatie is dat de eigenaar altijd de inleg waarde terug ontvangt jaarlijks verhoogt met 4% rente ingaande 01-01-2020. Vanaf Januari 2022 zal 1/20 deel van de ontvangen obligatielening worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. Dit wordt door de penningmeester van HC-Losser zeer nauwkeurig bijgehouden in een zogeheten obligatieregister waar de informatie van de eigenaar van elke obligatie in staat. Natuurlijk is het mogelijk dat een persoon twee, drie of nog meer obligaties tegelijk koopt.

 

 

 

Leden van de sponsorcommissie hebben zich bereid verklaard om vol enthousiasme, samen het bestuur, het geheel tot een succes te maken. Deze leden zullen de ambassadeurs naar hun eigen vereniging worden om zodoende bij te dragen aan de uiteindelijke realisatie van het veld.

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende, uitgebreide documentatie hebben de commissie leden in hun bezit en kunnen verstrekt worden.

 

Deze documentatie bestaat uit:

 

 • Prospectus obligatielening HC-Losser 2020-2040

 • Reglement obligatie lening HC-Losser 2020-2040

 • Deelname formulier obligatielening

 •  

 

De inschrijfperiode loopt van: 01-07-2019 tot en met 01-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

Losser, Juni 2019

 

 

 

Het bestuur van HC-Losser,

 

M. Elferink, voorzitter

 

R. Bakker, secretaris

 

G. Olde Boerrigter, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTUS 4% OBLIGATIELENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw kunstgrasveld aan de Tweelenbeecke 12 op het sportpark ’t Wilpelo te Overdinkel.

 

De hockey club Losser, hierna te noemen de HC-Losser ,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62698672, schrijft een obligatielening uit ter financiering van het nieuw aan te leggen kunstgrasveld aan de Tweelenbeecke 12 te Overdinkel met de volgende kenmerken:

 

 

 

Streef bedrag:                                 € 50.000,--

 

Bedrag per obligatie:                     € 50,--

 

Looptijd maximaal:                        20 jaar

 

Rentepercentage:                          4% per jaar

 

Ingangsdatum rente:                    1 Januari  2020

 

Sluitingsdatum inschrijving:        1 December 2019

 

Volstorting:                                      Contract datum

 

Uitgifteprijs:                                    100% van de nominale waarde

 

Minimale aflossing:                        1/20 deel per jaar van de totaal ontvangen

 

obligatielening middels uitloting

 

Eerste uitloting:                               1 Januari 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding

 

Missie

 

Hockey Club Losser is een gezellige club, die in de omgeving van Losser, Overdinkel en Glanerbrug zich manifesteert en zich ontwikkelt als een open vereniging met een sportief karakter. Met respect en waardering voor de omgeving en voor elkaar.

 

Introductie

 

Hockey Club Losser is een zeer jonge club in ontwikkeling. Ontstaan uit de behoefte aan een hockey club in de gemeente Losser. Opgericht door enkele enthousiaste oud hockey spelers die de herinnering aan de sportieve jeugd nog vers bijstaat.

 

Hockey Club Losser heet iedereen die graag hockey speelt of wil gaan spelen ongeacht niveau en leeftijd van harte welkom. Daarnaast moedigen wij leden aan om actief bij te dragen in het reilen en zeilen van de vereniging. Denk hierbij aan trainers, scheidsrechters, begeleiders, bestuur, sponsoring etc.

 

Hockey als sport

 

De nadruk wordt vooral gelegd op plezier, ontspanning, contacten, gezondheid, fitheid en sociale vaardigheden.

 

 • Alle teams staan onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer, die zowel het team als de individuele speler begeleidt naar een goed niveau. Hierbij staat het spelplezier en de gezondheid (voorkomen van sportblessures of ander letsel) centraal.

 • Bevorderen van de sociale omgang tussen de verschillende leden. Respect voor elkaar....

 • Ontspannen door inspannen! Hockey is een effectieve manier om op een ontspannen manier een goede conditie op te bouwen.

 • Streven naar een betere team prestatie als mede een toename van de fitheid en gezondheid van de individuele sporter.

 • Hockey Club Losser heeft de ambitie om de verschillende teams naar een hoger niveau te krijgen om hiermee een hoger speel niveau te bereiken, waarmee er voldoende uitdaging blijft bestaan.

   

 

Identiteit

 

Hockey Club Losser is een open club waar iedereen welkom is. Als vereniging verwachten we van onze leden dat zij respect voor elkaar hebben. Tevens verwachten we van onze leden dat ze bereid zijn mee te denken met de club en bij te dragen aan de ontwikkeling van de club. Denk hierbij aan de vele functies en taken binnen de vereniging.

 

Visie

 

Hockey Club Losser ziet zich als een van de vele sportverenigingen in Losser, Overdinkel en Glanerbrug. We bieden de inwoners de mogelijkheid om met hockey bezig te zijn op verschillende niveaus. We streven naar een optimale ontwikkeling van het beschikbare talent van zowel de individuele speler alsmede het team.

 

We willen als club ons de komende jaren ontwikkelen tot een actieve hockey club met ongeveer 300 leden.

 

We willen bekend staan als een hartelijke, open en actieve club met veel activiteiten op sportief gebied maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied.

 

U draagt de club een warm hart toe

 

We zijn met onze hockey club een actieve club in de gemeente Overdinkel, Losser, Glanerbrug. Op ons veld wordt op meerdere avonden in de week getraind. Iedere zaterdag zijn er meerdere wedstrijden.

 

 

 

 

 

Financiering

 

HC-Losser  is al enige tijd heel actief om het nieuwe kunstgrasveld  te realiseren. In verschillende teams is nagedacht over de randvoorwaarden en eisen, de gebruiksmogelijkheden en de financiële haalbaarheid. Geen luchtfietserij , maar een degelijk gefinancierd plan inclusief sluitende exploitatie.

 

 

 

De initiatiefnemers zorgen natuurlijk voor de financiële basis. Ook andere maatschappelijke fondsen lijken bereid te zijn een duit in zakje te doen.

 

Kortom: we zijn een heel eind op de goede weg, maar er is nog een gat te vullen.

 

 

 

De totale investering bedraagt € 375.000 (inclusief omzetbelasting).

 

De financiering van de inverstering in het veld wordt als volgt bij elkaar gebracht waardoor er nog een financiering nodig is van €90.000,-

 

 • Fondsenwerving

 • Online webshop

 • Sponsorcommissie

 • Donaties

 • Gemeente Losser

 • SWB

 • Ketelhuisfonds

 • Rabobank

   

 

Om nu deze lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de vereniging ook te beperken wordt een obligatie lening uitgeschreven.

 

De jaarlijkse financiële exploitatie van de gehele accommodatie is gedekt door middel van een sluitende meerjarenbegroting.

 

 

 

Obligatielening

 

Ter financiering van het nieuwe veld van HC-Losser schijft HC-Losser, verder ook te noemen: ”bestuur”, een obligatielening uit. Het streefbedrag van € 50.000 van deze obligatielening is onderdeel van de ambitie van Hc-Losser  om de geplande investering van € 375.000 gedeeltelijk zelf te financieren.

 

Samen met een banklening, eigen middelen, subsidie van de Gemeente Losser én met de arbeidsinzet van de leden zelf is dat toereikend om het nieuwe veld te realiseren.

 

 

 

Een obligatielening is een oud en beproefd middel bij verenigingen om een project te financieren. Als we allemaal een kleine bijdrage leveren hebben we de bank niet extra nodig. In ruil voor het verstrekte geldbedrag krijgen de deelnemers een schuldbewijs. Dit wordt ook wel een obligatie genoemd.

 

 

 

Dit schuldbewijs geldt als bewijs van deelname aan de obligatielening. Hc-Losser schrijft obligaties uit met een waarde van € 50 per stuk. Als u voor een hoger bedrag wilt deelnemen kunt u meerdere obligaties nemen. HC-Losser geeft obligaties uit op naam. Dit betekent dat op het obligatiebewijs de naam en het adres van de obligatiehouder vermeld staan.

 

 

 

Deelnemers

 

Inschrijving kan plaatsvinden door middel van een deelnameformulier. Dit kan door leden van HC-Losser en derden, maar ook door rechtspersonen is inschrijving mogelijk.

 

 

 

Inschrijven op de obligatielening

 

Inschrijven op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het deelnameformulier.

 

De inschrijver dient zorg te dragen dat het deelnameformulier volledig ingevuld en ondertekend voor de sluitingsdatum van de inschrijving (1 December 2019) in het bezit is van het bestuur van HC-Losser.

 

 

 

Het deelnameformulier:

 

 • kan worden ingeleverd bij de de penningmeester persoonlijk

 • per post worden verzonden aan:HC-Losser, t.a.v. penningmeester G. Olde Boerrigter, Sweelinckstraat 56, 7582 EB , Losser

 • per e-mail worden verstuurd naar: [email protected]

   

 

 

 

Toewijzing

 

Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden van de bij het bestuur van HC-Losser ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum, 01 December 2019, zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen.

 

Indien er een grotere belangstelling dan de genoemde € 50.000 voor de uitgifte van de obligatielening is, kan het bestuur van HC-Losser  besluiten tot toekenning naar rato of tot verhoging van het totale bedrag van de obligatielening. De deelnemers zullen hierover schriftelijk (per mail) door de penningmeester van HC-Losser worden geïnformeerd.

 

 

 

Uitgifte obligaties

 

De obligatielening zal worden uitgegeven in 1000 coupures van € 50 per stuk.

 

 

 

Onherroepelijke plicht tot volstorting

 

Volstorting dient plaats te vinden binnen 14 dagen na datum van ondertekening van het deelnameformulier. De obligatie, het certificaat, wordt door Hc-Losser afgegeven in December 2019.

 

 

 

Wijze van betaling

 

In principe vindt volstorting plaats door storting van de inschrijver op: IBAN rekeningnummer NL 66 RABO 0301 97 32 53  ten name van Hc-Losser onder vermelding van "obligatielening HC-Losser”.

 

 

 

Vertrouwelijk

 

De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Hc-Losser. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levering van de obligaties

 

De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door Hc-Losser  te houden obligatieregister.

 

Daarnaast krijgen inschrijvers een schriftelijk bericht, het certificaat, waarop hun inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties. Het bestuur van HC-Losser is belast met de afgifte van deze certificaten en zal plaatsvinden in December 2019.

 

 

 

Op de certificaten worden de gegevens vermeld van de houder en ze zijn ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester vanHC-Losser.

 

 

 

Fysieke stukken

 

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt een certificaat van deelname afgegeven, waarop het nummer van de hem toegekende obligatie staat vermeld. Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hierna onder overdracht). Op de obligatiehouder rust de bewaarplicht van het certificaat.

 

 

 

Aard van de obligaties

 

De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van HC-Losser. Bij verlies van het certificaat kan er een duplicaat worden afgegeven, dit zal in het register worden aangetekend, hierdoor is het oorspronkelijke certificaat niet meer van waarde.

 

 

 

Obligatieregister

 

Alle administratie zoals het obligatieregister, de inschrijvingen en stortingen wordt gevoerd door het bestuur van HC-Losser.

 

Obligatiehouders dienen adreswijzigingen kenbaar te maken bij het bestuur van Hc-Losser.

 

 

 

Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na voorafgaande afspraak met de penningmeester van Hc-Losser worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de gegevens van de desbetreffende obligatiehouder.

 

 

 

Overdracht

 

Krachtens wettelijke regeling kunnen obligaties NIET worden verkocht, overgedragen of anderszins worden vervreemd. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister. De obligaties kunnen wel worden geschonken aan Hc-Losser.

 

Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en Hc-Losser op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving in het obligatieregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflossing

 

De vorderingen uit hoofde van de obligatielening zijn tussentijds niet opeisbaar.

 

Jaarlijks zal minimaal 1/20 deel van de ontvangen obligatielening worden afgelost verhoogd met de 4% rente per jaar. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. De loting zal plaatsvinden op of rond 1 januari van elk jaar. De eerste uitloting zal plaatsvinden op of rond 1 januari 2022.

 

 

 

De wijze van uitloting zal op een door het bestuur van HC-Losser  te bepalen manier plaatsvinden. De obligatiehouder zal bij uitloting schriftelijk in kennis worden gesteld door HC-Losser.

 

 

 

Op de na uitloting door Hc-Loser  verzonden kennisgeving zal worden vermeld dat uitbetaling pas zal plaatsvinden nadat de obligatiehouder zijn originele certificaat of duplicaat heeft ingeleverd bij Hc-Losser. Zolang het originele certificaat of een duplicaat niet is ingeleverd behoeft Hc-Losser de aflossing niet uit te betalen. De obligatiehouder is gerechtigd de obligatie schriftelijk kwijt te schelden.

 

De aflossing en/of kwijtschelding zullen in het obligatieregister worden aangetekend.

 

 

 

Het bestuur van Hc-Losser is gerechtigd om extra aflossingen op de obligatielening te doen. Deze extra aflossingen zullen plaats vinden op de hiervoor aangegeven wijze.

 

Uitgelote obligatienummers worden eveneens vermeld op de website van HC-Losser.

 

Na ontvangst van de obligatie zal de penningmeester van HC-Losser het bedrag binnen 1 maand overmaken op het banknummer zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

 

 

 

Overlijden obligatiehouder

 

In geval van een overlijden van een obligatiehouder dienen diens nabestaanden dit te melden bij het bestuur en zal het bestuur in het obligatieregister de erfgenamen noteren als rechthebbenden. Het bestuur zal de erfgenamen vragen om bewijs, zoals een verklaring van erfrecht, om te kunnen beoordelen of de erfgenamen inderdaad rechthebbenden zijn in de obligatielening.

 

 

 

Het bestuur van Hc-Losser is bovendien gerechtigd een reservering te doen voor die gevallen dat inkoop van obligaties dringend gewenst is. Verzoeken tot vroegtijdige aflossing kunnen bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur is echter niet verplicht tot het inwilligen van een dergelijk verzoek.

 

 

 

Kwijtschelding

 

Obligaties die 12 maanden na uitloting nog niet zijn aangeboden en waarvan de houder niet meer te achterhalen is, worden geacht te zijn kwijtgescholden.

 

 

 

Kennisgevingen

 

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur van Hc-Losser, worden gedaan door middel van publicatie op de website van Hc-Losser, of per mail aan het e-mailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De risico’s

 

De aflossingen worden voldaan uit de exploitatie van Hc-Losser. De prognose van de toekomstige exploitatie is gebaseerd op reële aannames en schattingen. De exploitatiebegroting geeft aan dat de aflossingsverplichtingen goed te dragen zijn door Hc-Losser.

 

 

 

Mocht de geplande aanleg van het nieuwe veld om welke redenen dan ook geen doorgang vinden dan zal door HC-Losser het gestorte bedrag binnen 1 maand worden terugbetaald op het bankrekeningnummer zoals bekend bij HC-Losser op basis van het deelnameformulier.

 

 

 

 

 

Belastingen

 

Alle betalingen van de hoofdsom die door de Hc-Losser  worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook.

 

 

 

Fiscale aspecten

 

De houders van obligaties van Hc-Losser dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte bij de Belastingdienst moet worden gedaan.

 

 

 

Het Toezicht

 

De uitgifte en de uitlotingen zullen onder toezicht staan van het bestuur van Hc-Losser. Het bestuur van HC-Losser  zal middels een verklaring, ultimo elk kalenderjaar, verslag uitbrengen omtrent de uitgifte van de obligatielening, de stand van de obligaties en de latere inlossingen en zal worden gepubliceerd op de website van HC-Losser.

 

 

 

De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht. Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1 Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer 1995 en is daarom niet vergunnings- of prospectus-plichtig. Derhalve oefent de Autoriteit Financiële Markten geen toezicht uit op deze obligatielening.

 

 

 

Reglement obligatielening

 

Op deze obligatielening is het "Reglement Obligatielening Hc-Losser” van toepassing.

 

Het reglement treft u aan bij het deelnameformulier. Het deelnameformulier en het reglement zijn tevens te vinden de website van Hc-Losser.

 

 

 

Promotie

 

Door het bestuur is besloten de inschrijving en afname van obligaties te stimuleren. Er is gekozen voor een regeling die de afname van obligaties voor potentiële afnemers interessant maakt.

 

 

 

Promotie voor ondernemers

 

Wanneer men 100 obligaties van € 50 tegelijkertijd afneemt, dus totaal € 5.000,-  zal Hc-Losser een reclamedoek op de buitenaccommodatie beschikbaar stellen voor de eerste 3 jaar.

 

Dit reclamedoek (met naamgeving c.q. bedrijfslogo) met een afmeting van 75x 245 cm wordt geplaatst op een nader te bepalen plaats langs het veld aan de Tweelenbeecke. De kosten van dit reclamedoek worden gedragen door de Hc-Losser.

 

 

 

REGLEMENT OBLIGATIELENING HC-LOSSER 2020 – 2040

 

 

 

 

 

1. Doel

 

a. De obligatielening wordt uitgegeven voor de financiering van de nieuwbouw van het veld van HC-Losser op de locatie Tweelenbeecke 12  te Overdinkel.

 

 

 

2. Uitgifte

 

a. De obligatielening wordt uitgegeven door HC-Losser, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 62698672

 

b. De obligaties zijn op naam, voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door het bestuur van HC-Losser.

 

c. Het streefbedrag van de obligatielening bedraagt € 50.000. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 50 per stuk.

 

d. De obligatie heeft een looptijd van 20 jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte.

 

 

 

3. Inschrijven

 

a. Inschrijven vindt plaats door het volledig invullen van het daarvoor bestemde deelnameformulier.

 

b. Per deelnemer kan op meerdere obligaties worden ingeschreven.

 

c. Indien een deelnemer op meerdere obligaties inschrijft, besluit het bestuur HC-Losser bij over-inschrijving over de toewijzing of verhoogt het bestuur de hoogte van de obligatielening.

 

d. De inschrijfperiode loopt van 1 Augustus 2019 tot en met 1 December 2019.

 

e. Toewijzing van de obligaties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de deelnameformulieren.

 

f. Indien niet tot volledige toewijzing wordt overgegaan ontvangen de inschrijvers voor het einde van de inschrijfperiode bericht.

 

g. Toewijzing betekent voor de inschrijver een onherroepelijke plicht tot betaling binnen 14 dagen na ondertekening van het deelnameformulier.

 

 

 

4. Registratie

 

a. Door de vereniging wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.

 

b. Na ontvangst van de betaling wordt de obligatie ingeschreven in het register.

 

c. Iedere obligatiehouder ontvangt een op naam gestelde en genummerde obligatie met het nominale bedrag.

 

d. De obligaties kunnen NIET worden verkocht of overgedragen. Het obligatiebewijs alleen komt geen bewijskracht toe over het eigendom van de obligatie. Doorslaggevend hiervoor is het HC-Losser bij te houden obligatieregister.

 

e. De obligaties kunnen wel worden geschonken aan HC-Losser. Overdracht middels schenking geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en HC-Losser op te maken overeenkomst, gevolgd door uitschrijving uit het obligatieregister.

 

f. Het is de verantwoordelijkheid van de obligatiehouder eventuele adreswijzigingen, een ander e-mailadres of een ander bankrekeningnummer tijdig aan HC-Losser kenbaar te maken.

 

g. De obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de obligatie. Als een obligatiebewijs verloren is gegaan of is beschadigd, kan HC-Losser een duplicaat afgeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke obligatiebewijs waardeloos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aflossing

 

a. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is achtergesteld en niet tussentijds opeisbaar.

 

b. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt voor het eerst plaats op of omstreeks 1 januari 2022 en voor het laatst op 1 januari 2042, telkens door uitloting van 1/20e deel van het totaal van de uitgegeven obligatieleningen.

 

c. Uitloting vindt plaats op of omstreeks 1 januari onder toezicht van het bestuur van HC-Losser door de "kascommissie”. Obligatiehouders krijgen na de loting per mail een bericht hierover. Zittende bestuursleden zijn van het verrichten van uitloting uitgesloten.

 

d. De uitgelote obligatiehouders krijgen volgens het door HC-Losser bijgehouden obligatieregister hieromtrent schriftelijk of elektronisch bericht.

 

e. Aflossing vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.

 

f. Indien een obligatie niet binnen 1 jaar na uitloting ter aflossing aan HC-Losser is aangeboden , vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van HC-Losser op verzoek anders beslist.

 

g. De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het originele obligatiebewijs, dan wel het duplicaat. Van de aflossing zal door HC-Losser aantekening gemaakt worden in het onder 4a genoemde register.

 

h. Na volledige aflossing zal de uitgelote obligatie uit het register worden geschrapt.

 

i. HC-Losser heeft het recht om, uitsluitend tijdens de jaarlijkse uitlotingsprocedure, een hoger bedrag dan 1/20e van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten.

 

j. In geval HC-Losser in financiële problemen raakt, leidend tot surseance van betaling of faillissement, is de obligatielening achtergesteld bij bankleningen die HC-Losser is aangegaan voor het aanleggen van het  veld.

 

 

 

6. Bijzondere bepalingen

 

a. In afwijking van het bepaalde onder 6a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden bij het bestuur van HC-Losser met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden.

 

b. Het bestuur van HC-Losser beslist hierover in een bestuursvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Losser, Juni 2019

 

 

 

Het bestuur van HC-Losser,

 

M. Elferink, voorzitter

 

R. Bakker, secretaris

 

G. Olde Boerrigter, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

25-01-2022 1e Obligatie trekking

Beste obligatiehouders,

Op 25 januari 2022 is de eerste uitloting verricht inzake de door Hockeyclub Losser
uitgegeven obligatie lening.

Door de COVID-19 pandemie is de trekking anders verlopen dan gebruikelijk. De Obligatie coördinatoren, Gerard Olde Boerrigter en Ward Zwiers, hebben kascommissielid Timo Broekhof bereid gevonden om de trekking mondeling te laten doen en schriftelijk te laten bevestigen. 

Uit de grote digitale schaal werd het nummer 17 getrokken.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 17, 37, 57, 77, 97, 117 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,- . Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,
hierover geïnformeerd.
De obligatie moet ingeleverd worden bij de Obligatiebeheerder van Hockeyclub Losser,
W. Zwiers, Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Conform het reglement vervalt na 31-12-2022 het recht op restitutie van het
aankoopbedrag van hier onder vermelde obligaties.

In januari 2023 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal
de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van nummer 17.
Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van Hockeyclub Losser*

Wij bieden de obligatiehouders drie mogelijkheden welke hieronder zijn uitgeschreven;

Obligatie waarde: €50,-
Te ontvangen renten: € 4,08

Optie 1: Obligatiewaarde + verschuldigde rente worden uitbetaald aan de obligatiehouder. 

Optie 2: Obligatiewaarde wordt uitbetaald en de verschuldigde rente wordt geschonken aan Hockeyclub Losser

Optie 3: Obligatiewaarde + verschuldigde rente** worden beiden geschonken aan Hockeyclub Losser

Graag bij inlevering van uw obligatie de volgende data aanleveren: naam, bankrekeningnummer.

Door de lange pandemie periode hebben wij het als jonge vereniging enorm zwaar. De club en haar leden zouden u willen vragen om ons "nogmaals” te steunen met uw bijdrage en te kiezen voor optie 3.

De laatste uitloting vindt plaats in Januari 2042. 

Obligatie nummers:
17 37 57
77 97 117
137 157 177
197 217 237
257 277 297
317 337 357
377 397 417
437 457 477
497 517 537
557 577 597
617 637 657
677 697 717
737 757 777
797 817 837
857
 
*Hopende dat de COVID-19 pandemie dan voorbij is. Zodat we de trekking op de gebruikelijke manier kunnen uitvoeren. 
**De ontvangen rente dient opgegeven te worden bij de Belastingdienst.


Met sportieve groet,

Het bestuur en Obligatiebeheerders